List CV

 

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym ukończone w 1972 roku; rozprawa magisterska nt. Blaise Pascal i jego epoka, promotor: prof. Janusz Pajewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UAM (od listopada 1973 roku)Stopnie naukowe:

- doktora w zakresie filozofii w 1976 roku; rozprawa doktorska nt. Myśl paradoksalna Blaise Pascala. Studium antynomii rozumu i wiary, promotor: prof. Stefan Kaczmarek

- doktora habilitowanego w zakresie filozofii w 1987 roku; rozprawa habilitacyjna nt. Intelektualizm i naturalizm w nowożytnej filozofii francuskie. Wybrane postacie

Tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych w 1994 roku

Aktualnie zajmowane stanowisko w uczelni: profesora zwyczajnego  

Specjalizacje:

  • filozofia nowożytna, w szczególności francuska
  • filozofia religii, w szczególności chrześcijańskiej

 

1. Publikacje:  29 monografii książkowych, 32 pod redakcją naukową (współautorstwo), oraz ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych

2. Udział z referatem w konferencjach naukowych:

- w kilkunastu zagranicznych /m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie/

- w kilkudziesięciu  ogólnopolskich

- organizator ponad 30 konferencji naukowych

3. Kierowanie projektami badawczymi:

a. finansowanymi przez KBN:

    - w l. 1999 – 2001 projektem p.n. Sekty religijne w nowożytnej Europie;

    - w l. 2002 - 2003 projektem p.n. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne wyzwaniem współczesności

b. finansowanym przez Rektora UAM: w roku 1997 projektem p.n. Liberalne wyzwania

c. finansowanym przez Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu:

w 2002 roku projektem p.n. Główne nurty w nowożytnej myśli społecznej

4. Zagraniczne staże naukowe i językowe

- Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines CNRS (Paryż – 1989 r.)

- Goethe-Institut (Berlin – 1991 r.)

5. Naukowa współpraca międzynarodowa:

- z Centrum Narodowym Badań Naukowych (CNRS) we Francji

- z Towarzystwem Filozofii Francuskojęzycznej (A.S.P.L.F.)  we Francji

6. Kierowanie jednostką uniwersytecką:

- od 1991 roku kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii UAM

- w l. 1991 – 1993 wicedyrektor Instytutu Filozofii UAM

- w l. 1993 – 96 prodziekan WNS UAM ds. naukowych

- od września 2008 roku dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

- od 1991 roku do lutego 2011 roku kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii

- od 1 marca 2011 roku kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych

7. Kierowanie jednostkami pozauniwersyteckimi:

- od 1992 roku Humaniorą. Fundacją dla humanistyki

- od 1993 roku Wydawnictwem Fundacji Humaniora /redaktor naczelny/

- od 2001 roku Centrum Badań Interdyscyplinarnych

8. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych:

- od 1994 roku „Zeszytów Filozoficznych” /redaktor prowadzący/

- od 2000 roku „Przeglądu Religioznawczego”

9. Członkostwo z wyboru w zarządach:

- Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

- Fundacji Humaniora /przewodniczący zarządu/

- Centrum Badań Interdyscyplinarnych /przewodniczący zarządu/  

10. Członkostwo w towarzystwach naukowych:

- Polskie Towarzystwo Filozoficzne

- Polskie Towarzystwo Religioznawcze

- Association des Anciens et des Amis du CNRS

- Amis du Centre International Blaise Pascal